Geef ons feedback

VCN Extranet Applicatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
Gebruikersvoorwaarden VCN

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
Gebruikersvoorwaarden op VCN Extranet Applicatie.

Op het gebruik van het VCN Extranet Applicatie, hierna te noemen 'VEA.nu', zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de toets 'akkoord' aan te klikken verklaart de gebruiker van de voorwaarden kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en zich daaraan gebonden te achten. Eerst daarna heeft de gebruiker toegang tot VEA.nu.

 1. VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V., waaronder in deze gebruikersvoorwaarden worden verstaan alle ondernemingen die in een groep, zoals bedoeld in artikel 2.24b BW, verbonden zijn met VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V., stelt met haar samenwerkende assurantietussenpersonen in de gelegenheid gebruik te maken van de diensten, informatie ed. aangeboden op het VEA.nu.
 2. VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. besluit of een assurantietussenpersoon, hiervoor en hierna aan te duiden als 'gebruiker', toegang wordt verstrekt tot het VEA.nu. Het is VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. toegestaan deze toestemming te allen tijde in te trekken of het gebruik daarvan te onderbreken.
 3. De gebruiker verklaart de toegang tot het VEA.nu uitsluitend te zullen gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het aan hem ter beschikking is gesteld. De gebruiker verklaart voorts dat hij bevoegd is om, overeenkomstig het hiervoor bedoelde doel, via het VEA.nu persoonsgegevens met betrekking tot (aspirant) verzekeringnemers en verzekerden uit te wisselen met VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. en, waar nodig, anderen die daarop zijn aangesloten. De gebruiker vrijwaart VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. van iedere aansprakelijkheid jegens wie dan ook, die uit het gebruik van het VEA.nu door de gebruiker voortvloeit.
 4. Indien VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. toepassingen van het VEA.nu beschikbaar stelt als middel om rechtshandelingen (zoals aanvragen voor nieuwe, en mutaties op lopende verzekeringen) te verrichten, is de gebruiker gehouden de daarbij gestelde (aanvullende) voorwaarden strikt in acht te nemen.
 5. Teneinde toegang tot het VEA.nu te verschaffen, stelt VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. een user-id en wachtwoord ter beschikking aan een door de gebruiker aangewezen contactpersoon. De gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met user-id en wachtwoord door de contactpersoon en door deze overeenkomstig het onder 6 bepaalde aangewezen personen.
 6. De contactpersoon kan via de VEA.nu Medewerker functie één of meer andere werknemers van de gebruiker toegang tot het werkgeversportaal verschaffen.
 7. De gebruiker is gehouden om bij beïindiging van het dienstverband van een contactpersoon, alsmede indien haar omstandigheden bekend worden waardoor een verstrekte toegang zou dienen te vervallen, VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. hiervan onverwijld melding te doen, en alles in het werk te stellen om de betreffende contactpersoon verdere toegang tot het VEA.nu te onthouden. Indien bovengenoemde omstandigheden van toepassing zijn op een door de contactpersoon overeenkomstig het bepaalde onder 6 aangewezen persoon, is ook de contactpersoon verplicht voor voormelde persoon, via de VEA.nu Medewerker functie, onverwijld de toegang tot het VEA.nu te beïindigen. Indien schade wordt geleden door VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. of door derden als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting door de gebruiker of de contactpersoon komt deze schade voor rekening van de gebruiker.
 8. Enige schade welke voortvloeit uit misbruik door de gebruiker en/of contactpersoon, van de informatie welke via VEA.nu is te raadplegen, te downloaden of anderszins is te verkrijgen, komt voor rekening van de gebruiker. De gebruiker vrijwaart VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. van iedere aansprakelijkheid.
 9. Op de site www.VEA.nu is een disclaimer en een privacy-statement geplaatst, de gebruiker wordt er nadrukkelijk op gewezen hiervan kennis te nemen.
 10. De samenwerkingsvoorwaarden die gelden tussen VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. en de met haar samenwerkende tussenpersonen blijven naast deze gebruikersvoorwaarden onverkort op de samenwerking van toepassing.

VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V.

Disclaimer

Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. en haar dochtermaatschappijen, hierna te noemen 'VCN', besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. VCN wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. VCN behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

VCN garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. VCN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door VCN of door u aan VCN middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. VCN aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. VCN behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij VCN of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VCN

Virussen

VCN garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy statement

Privacy statement
Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

Wij eerbiedigen de persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Dat is ook mede de reden dat het Verbond van Verzekeraars een gedragscode heeft opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens. Die gedragscode is een uitwerking van de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens*. Uiteraard wordt deze gedragscode ook door ons nageleefd bij al onze activiteiten. Een korte toelichting op wat dit voor u betekent:

Reikwijdte

De regels van de wet en de gedragscode worden bij al onze activiteiten en door alle verzekeringsinstellingen in onze groep nageleefd.

Principes van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten. De verwerkte persoonsgegevens kunnen per verzekering en/of financiële dienst verschillen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten (marketing e.d.) gericht op de vergroting van het klantenbestand. Uiteraard verwerken we dan alleen maar die gegevens die daarvoor nodig zijn. M.a.w. we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om het uitvoeren van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragscode en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Er zijn persoonsgegevens die bij de verwerking daarvan extra zorgvuldigheid verdienen en dat zijn medische en strafrechtelijke gegevens. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels. Een kort overzicht:
Ten behoeve van verzekeringen van de persoon (levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen etc.) is het voor ons noodzakelijk medische gegevens te verwerken. Deze verwerkingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur (arts). Medische gegevens worden alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim. Verder kunnen ten behoeve van de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn hoeft u niet te melden.

Inzage en correctie

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekt overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Dit verzoek moet aan de directie van VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V., Postbus 130, 5670 AC Nuenen worden gedaan.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. ook gebruikt om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij de directie van VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V., Postbus 130, 5670 AC Nuenen.

*Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl . U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 8500).

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V., ingeschreven onder KvK nr. 17078975, gevestigd te Nuenen, hierna te noemen "VCN" en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van VCN en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor VCN werkzaam zijn.

De wederpartij van VCN is degene aan wie VCN enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan, met wie zij een overeenkomst heeft gesloten of voor wie zij werkzaamheden heeft verricht waarbij VCN zich heeft verplicht tot het leveren van diensten en/of de uitvoering van een opdracht. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze overeenkomst
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door VCN gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door VCN gesloten overeenkomsten en alle overige werkzaamheden waarbij VCN zich verplicht tot het leveren van diensten en /of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de wederpartij bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door VCN zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden VCN slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen VCN en de wederpartij zijn overeengekomen.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
1.4. VCN is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval VCN tot tussentijdse wijziging overgaat is de wederpartij gerechtigd tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien wederpartij tegen de gewijzigde inhoud van dealgemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door VCN genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht
2.1. Offertes en tarieven van VCN zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Dit is niet van toepassing indien een opdracht door middel van ondertekening van het opdrachtformulier aan VCN is verstrekt en aan VCN is verzocht een of meerdere offertes op te vragen voor een complex financieel product en/of hypothecair krediet. In dat geval zullen de gespendeerde uren door VCN in rekening worden gebracht alsmede de kosten van leveranciers, indien toepasselijk, ingeval een offerte niet / niet binnen de geldige termijn is geaccepteerd.
2.2. Aan VCN verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van VCN, niet tot resultaatsverplichtingen.
2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment datVCN een opdracht schriftelijk en/of per email heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. VCN is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
2.4. In het geval wederpartij per e-mailbericht enige mededeling heeft gedaan en wederpartij binnen 48 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) VCN heeft ontvangen, dient het bericht van wederpartij als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien wederpartij binnen de termijn van 48 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) VCN wenst te ontvangen, dient wederpartij zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) VCN heeft bereikt.
2.5. Digitale informatie, al dan niet via de website www.vcn.nl of www.vea.nu, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door VCN gegeven advies of een door haar gedaan aanbod aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van VCN het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1 Het is VCN toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik te maken van derden. VCN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Betalingen
4.1 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de wederpartij doorberekend. VCN is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te wijzigen indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van de lonen en kosten stijgen die de kostprijs van VCN beïnvloeden. Indien wederpartij hierdoor in een slechtere positie kom, kan hij de overeenkomst ontbinden, zonder dat aan de zijde van VCN enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.
4.2 Betalingen door de wederpartij dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door VCN voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De wederpartij is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem te ontvangen of af te nemen diensten
4.3 Verrekening door de wederpartij van de door VCN gefactureerde bedragen met een door de wederpartij gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door VCN uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
4.4 Indien de wederpartij verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de wederpartij zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan VCN te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief. Wederpartij zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.
4.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.6 Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe naar het oordeel van VCN aanleiding geeft, is VCN bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de wederpartij voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen voor uitvoering
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door VCN opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
5.2 Alle door VCN genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld.
5.3 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan wederpartij in geval van termijnoverschrijving de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. wederpartij dient in dat geval wel de facturen voor uitgevoerde fasen door de opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 6: Mededelingen door de wederpartij
6.1. De wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan VCN die benodigd is voor een correcte uitvoering van haar werkzaamheden. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de wederpartij ter beschikking van VCN zijn gesteld, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is VCN bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. In dat geval kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van VCN in rekening worden gebracht.
6.2. De wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan VCN verschafte informatie. VCN behoudt zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten of de aanbieding in te trekken, indien na aanvang van de werkzaamheden de door wederpartij verstrekte informatie dermate afwijkt van de werkelijkheid dat van VCN geen nakoming van de gemaakte afspraken kan worden verlangd.
6.3 VCN kan slechts ten opzichte van wederpartij aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien wederpartij het in 6.1 bepaalde strikt naleeft.
6.4. Totdat wederpartij een adreswijziging aan VCN heeft bekend gemaakt, mag VCN erop vertrouwen dat wederpartij bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van VCN alsmede van haar firmanten, haar werknemers en de door VCN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VCN wordt uitgekeerd. Op verzoek wordt aan een aantoonbaar belanghebbenden nadere informatie over beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
7.2 In het geval de in Artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VCN in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van VCN alsmede van haar firmanten, haar werknemers en de door VCN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot de aantoonbare directe materiële schade van de wederpartij zelf.
7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de wederpartij geen rechten ontlenen.
7.4 VCN is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de wederpartij of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, gebrekkige of onvolledige of ontijdige door de wederpartij verstrekte inlichtingen, of doordat wederpartij in verantwoordelijkheden tekort schiet.
7.5 VCN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door VCN gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze schade kan worden verhaald.
7.6 VCN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door wederpartij aan VCN verzonden (email)berichten VCN niet hebben bereikt.
7.7. De wederpartij is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met VCN indien VCN zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de wederpartij te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door wederpartij te worden nagekomen.
7.8 De wederpartij zal VCN vrijwaren in geval van aanspraken van derden, wederpartij zal personeelsleden van VCN of door VCN ingeschakelde derden nimmer aanspreken.
7.9 VCN zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardevermindering, koersverandering, door wederpartij geleden verliezen, en/of gederfde winst van geadviseerde beleggingsproducten en of beleggingsverzekeringen
7.10 VCN treedt uitsluitend op voor zichzelf op het gebied van financiële dienstverlening en is derhalve geen partij in de overeenkomsten die door haar bemiddeling tot stand komen. In geschillen tussen wederpartij en de financiële instelling waarvoor VCN eventueel heeft bemiddeld, is derhalve VCN geen partij. VCN is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen en/of schade; VCN wordt ter zake door wederpartij volledig gevrijwaard.

Artikel 8: Niet toerekenbare tekortkoming
8.1. VCN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor VCN redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van VCN ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van VCN geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming van verzekeraars, intermediair, en/of andere ingeschakelde derden, als ook bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van VCN kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
9.2 Door de wederpartij aan VCN verstrekte persoonsgegevens zullen door VCN niet worden gebruikt voor of worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de wederpartij te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover VCN op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken, daaronder begrepen verplichtingen m.b.t. verzekerde kentekens, schadegegevens en opgaven voor schadevrij rijden.
9.3 Indien de wederpartij bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige administratie van VCN, zal VCN de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van wederpartij uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Beëindiging dienstverlening / tussentijdse wijzigingen
10.1 De wijze van beëindiging of wijziging van dienstverlening is geregeld in de specifieke overeenkomst of opdracht, die door VCN is aangegaan.

Artikel 11: Klachten
11.1 VCN kent een klachtencommissie, die klachten met betrekking tot door VCN verrichte werkzaamheden of de diensten onderzoekt en adviseert aan de directie van VCN. Klachten dienen schriftelijk en binnen 60 dagen nadat wederpartij de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van VCN, te worden ingediend bij VCN. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van wederpartij op.
11.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welke hoofde dan ook jegens VCN in verband met door VCN verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval na twee jaar te rekenen vanaf de dag dat de dienst is verricht of verricht had moeten zijn.
11.3 VCN is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder nummer 300.014199 . Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de wederpartij hetzij voor niet bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van VCN is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van VCN, ook indien de wederpartij in het buitenland is gevestigd.

Algemene voorwaarden VCN-ASP

Algemene voorwaarden VCN-ASP
 

Algemene voorwaarden VCN-ASP

Algemene voorwaarden VCN-ASP

Artikel 1 Definities
In deze overeenkomst worden de volgende – steeds met een begin hoofdletter geschreven – definities gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Deze definities hebben de volgende betekenis:
1.1 ASP-dienst: het via een internetverbinding voor gebruik beschikbaar stellen van programmatuur, waarbij op basis van dat gebruik dan wel aantal gebruikers wordt betaald.
1.2 Bijlage: aanhangsel bij deze Overeenkomst, die door Partijen is geparafeerd en onlosmakelijk deel uitmaakt van deze Overeenkomst.
1.3 Tussenpersoon: is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die zich richt op het aanbieden van financiële diensten, zoals verzekeringen en hypotheken. De tussenpersoon zal doorgaans bemiddelen tussen de aanbieder en vrager.
1.4 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteurs- en merkrechten, alsmede know how en domeinnamen.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen VCN en Tussenpersoon.
1.6 Werkdagen: kalenderdagen, met uitzondering van weekenden en in Nederland algemeen erkende feestdagen.
1.7 SLA: Service level agreement is een overeenkomst waarin afspraken staan tussen VCN en tussenpersoon van bovengenoemde dienst en/of product.
1.8 Schijfruimte: ruimte dat gebruikt wordt voor opslag van documenten, e- mail en afbeeldingen.

Artikel 2 Toegang
2.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld in de Overeenkomst en in deze voorwaarden, verleent VCN aan tussenpersoon een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om met behulp van VCN-ASP de bedrijfsvoering van de tussenpersoon uit te voeren.
2.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, zal VCN zich naar beste kunnen inspannen om de VCN-ASP als ASP-dienst ter beschikking te stellen van tussenpersoon. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting".
2.3 Om toegang te krijgen tot de VCN-ASP, wordt aan tussenpersoon, per gebruiker/medewerkers, een persoonlijke login verstrekt inclusief wachtwoord.
2.4 Tussenpersoon is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van haar wachtwoord en inloggegevens. Tussenpersoon is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via het wachtwoord en de inlogcode van de VCN-ASP wordt gemaakt. VCN mag ervan uitgaan dat tussenpersoon en/of ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met het aan haar toebehorende wachtwoord en inlogcode. Zodra tussenpersoon weet of reden heeft te vermoeden dat een wachtwoord en/of inlogcode in handen is gekomen van onbevoegden, moet zij VCN daarvan op de hoogte stellen, onverminderd haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de inlogcode, indien mogelijk.
2.5 Tussenpersoon is zelf verantwoordelijk voor de (computer)apparatuur die zij gebruikt om zich toegang tot de VCN-ASP te verschaffen.
2.6 Het is de tussenpersoon niet toegestaan haar gebruiksrecht tot VCN-ASP te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of ten behoeve van derden te gebruiken.

Artikel 3 Gebruik van VCN-ASP
3.1 Tussenpersoon erkent en accepteert dat (de toegang tot) de VCN-ASP de functionaliteit en overige ASP Overeenkomst VCN/Producent eigenschappen bevat zoals zij die aantreft op het moment van gebruik (“as is”). VCN sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de VCN-ASP.
3.2 Tussenpersoon erkent dat VCN geen kennis heeft van de data die zij met behulp van de VCN-ASP maakt en/of verveelvoudigt. VCN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor deze data. Tussenpersoon is zelf verantwoordelijk voor de data die zij met behulp van de VCN-ASP maakt en/of verveelvoudigt. Bij het plaatsen van de data op de VCN-ASP zal tussenpersoon de aanwijzingen van VCN opvolgen.
3.3 Tussenpersoon garandeert dat de data (voor zover mogelijk) volledig, accuraat en rechtmatig is en niet:
3.3.1 in strijd is met enige in Nederland geldende wet- en regelgeving;
3.3.2 naar mening van VCN, kwalificeert als spam;
3.3.3 bestaat uit virussen, malware, Trojan horses of andere kwaadaardige code;
3.3.4 in strijd is met de de Overeenkomst en/of door VCN gecommuniceerde richtlijnen;
3.3.5 inbreuk maakt op enige rechten van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten;
3.3.6 anderszins onrechtmatig is; en/of
3.3.7 de belangen en goede naam van VCN en/of de VCN-ASP schaadt.
3.4 Mocht VCN kennis hebben of tot het besef komen dat data die tussenpersoon met behulp van de VCN-ASP heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, bijvoorbeeld doordat zij daarop door derden is geattendeerd, dan zal VCN prompt handelen om die data te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal VCN aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.
3.5 VCN behoudt zich het recht voor om data in te korten en/of te wijzigen. Ook behoudt zij zich het recht om, voor welke reden dan ook, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden jegens tussenpersoon, data te verwijderen, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin in strijd met 2014-1 artikel 3.3 wordt gehandeld, onverminderd het recht van VCN om nadere rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 4 Onderbrekingen en onderhoud
4.1 VCN spant zich naar beste vermogen in om de ASP-dienst beschikbaar te stellen en te houden aan tussenpersoon, maar zij kan helaas niet garanderen dat (de toegang tot) de VCN-ASP ononderbroken zal functioneren, betrouwbaar en altijd bereikbaar zal zijn.
4.2 VCN is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de (toegang tot de) VCN-ASP (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud, wijzigingen, upgrades en/of updates.
4.3 VCN is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de VCN-ASP aan te brengen, hetgeen mogelijk tot gevolg kan hebben dat de (toegang tot de) VCN-ASP tijdelijk wordt onderbroken of beperkt.
4.4 Indien tussenpersoon constateert dat de VCN-ASP om welke reden dan ook niet of gebrekkig toegankelijk is, zal zij VCN daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. VCN zal zich inspannen om de geconstateerde gebreken te herstellen, maar kan niet garanderen dat zij in staat is alle gebreken te herstellen. Tussenpersoon zal in redelijkheid alle medewerking verlenen aan VCN die nodig is om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Tussenpersoon zal daarbij de instructies en richtlijnen naar beste vermogen opvolgen.
4.5 VCN is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit (gedeeltelijke) niet-bereikbaarheid en/of storingen ten aanzien van de (toegang tot de) VCN- ASP, op welke wijze dan ook veroorzaakt.

Artikel 5 Privacy
5.1 Door het beschikbaar stellen van toegang tot de VCN-ASP aan tussenpersoon zal VCN mogelijk persoonsgegevens verwerken ten behoeve van tussenpersoon. Dit betekent dat tussenpersoon de verantwoordelijke is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot die verwerking en dat tussenpersoon alleen zal handelen als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tussenpersoon garandeert dat het verwerken van persoonsgegevens zal gebeuren in overeenstemming met de geldende Nederlandse wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.2 Tenzij vereist op grond van toepasselijk recht, zal tussenpersoon slechts persoonsgegevens verwerken voor zover noodzakelijk is voor uitvoering van de bedrijfsvoering. Alle persoonsgegevens die door VCN worden bewerkt onder de Overeenkomst worden geacht te zijn bewerkt op de instructie van tussenpersoon.
5.3 VCN zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
5.4 Tussenpersoon zal VCN vrijwaren tegen claims van derden voor schade die voortvloeien uit de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens door tussenpersoon en/of de verwerking/bewerking daarvan door VCN, dan wel enig ander handelen van tussenpersoon dat onverenigbaar met geldende Nederlandse privacywetgeving.
5.5 Partijen komen overeen dat de Overeenkomst tevens als bewerkersovereenkomst in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal gelden. Indien blijkt dat een nadere overeenkomst vereist is, zal tussenpersoon op eerste verzoek van VCN een dergelijke bewerkersovereenkomst ondertekenen.

Artikel 6 Vergoedingen en betaling
In beginsel worden alle in rekening gebrachte vergoedingen en/of kosten verrekend in de aanwezige rekening courant bij V.C.N. Verzekerings Combinatie Nederland B.V.
6.1 De tussen partijen overeengekomen vergoedingen zijn opgenomen in de overeenkomst. Bij aanmelding tijdens een lopend jaar is de tussenpersoon het restant van het lopende jaarlijkse vergoeding verschuldigd.
6.2 Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn in euro’s, exclusief BTW.
6.3 De periodieke vergoedingen zullen steeds voorafgaand aan de betreffende periode worden gefactureerd met een betalingstermijn van dertig (30) dagen.
6.4 VCN is gerechtigd om gedurende de looptijd van de overeenkomst de vergoeding voor het gebruik van de VCN-ASP jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex ‘Alle huishoudens’), vermeerderd met ten hoogste 15 %. VCN is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
6.5 Buiten het geval genoemd in artikel 6.4 kan VCN de prijzen voor het gebruik van de VCN-ASP verhogen dan wel verlagen indien zich een verhoging van de door VCN te maken kosten voordoet of indien de kosten door het aantal tussenpersonen lager worden. VCN meldt deze prijsverhoging of -verlaging uiterlijk 2 maanden voor de datum waarop deze ingaat.
6.6 Enig beroep door de tussenpersoon op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
6.7 VCN is altijd gerechtigd de tussenpersoon tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door tussenpersoon te verlangen.
6.8 Indien tussenpersoon enige factuur van VCN niet binnen de betalingstermijn voldoet, is zij automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Tussenpersoon is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door VCN, rente over het factuurbedrag verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente plus 2%.
6.9 Indien de tussenpersoon na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan VCN de vordering ter incasso uit handen geven. De tussenpersoon is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.
6.10 VCN is gerechtigd om zekerheid voor betaling te verlangen in een naar keuze van VCN aan te geven vorm, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van een bankgarantie. VCN zal in zodanig geval de ASP- dienst pas leveren dan wel de verlening van de ASP-dienst hervatten, nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
6.11 Indien partijen zijn overeengekomen dat tussenpersoon door middel van automatische incasso de vergoedingen zal voldoen, is VCN gerechtigd een administratieve vergoeding in rekening te brengen, onverminderd andere kosten die tussenpersoon op grond van dit artikel moet voldoen, indien:
6.11.1 Tussenpersoon de automatische incasso heeft stopgezet en/of beëindigd; en/of
6.11.2 betaling aan VCN meer dan één (1) keer is gestorneerd.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de VCN-ASP waaronder mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, software, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, overige materialen berusten bij VCN of haar licentiegevers, met uitsluiting van de data van tussenpersoon.
7.2 Onder de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn gesteld, behoudt tussenpersoon de intellectuele eigendomsrechten die aan tussenpersoon toebehoren met betrekking tot de data van de tussenpersoon.
7.3 Tussenpersoon staat er jegens VCN voor in dat zij volledig rechthebbende is ten aanzien van de data dan wel de daartoe vereiste licenties bezit en dat zij volledig gerechtigd en bevoegd is.
7.4 Tussenpersoon mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicatoren waaruit blijkt dat VCN de rechthebbende ten aanzien van de VCN- ASP is, niet verwijderen of wijzigen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
7.5 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Tussenpersoon de aan VCN-ASP ten grondslag liggende software niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks-) beperkingen van VCN-ASP te verwijderen en/of te omzeilen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 VCN aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, slechts indien en voor zover dat uit dit artikel 8 blijkt.
8.2 De totale aansprakelijkheid van VCN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of onrechtmatige daad is VCN beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de door de overeenkomst periodiek – voor het betreffende jaar - bedongen prijs (exclusief BTW),. In geen geval zal de vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro).
8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
8.3.1 De redelijke kosten die tussenpersoon zou moeten maken om de prestatie van VCN aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
8.3.2 De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel 8;
8.3.3 De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover tussenpersoon aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
8.4 Aansprakelijkheid van VCN voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.5 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op VCN geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou kunnen worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VCN zelf (‘Eigen handelen’) en/of de bedrijfsleiding van VCN.
8.6 De aansprakelijkheid van VCN wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien tussenpersoon VCN onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en VCN ook na die termijn tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.

Artikel 9 Vrijwaringen
9.1 Tussenpersoon zal VCN vrijwaren voor aanspraken die op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door tussenpersoon, een onrechtmatige daad van tussenpersoon, dan wel enig ander handelen en/of nalaten van tussenpersoon waaronder begrepen maar niet beperkt tot claims van derde partijen ten aanzien van de data die door tussenpersoon met behulp van VCN-ASP wordt verwerkt, gemaakt en/of verveelvoudigd dan wel claims die voortvloeien uit het gebruik van de VCN- ASP door tussenpersoon.

Artikel 10 Geheimhouding en publiciteit
10.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming en/of bedrijfsvoering van) de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun 2014-1 medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
10.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
10.3 Partijen zullen mededelingen omtrent hun samenwerking slechts doen na voorafgaande afstemming over de inhoud daarvan. In afwijking hiervan is het VCN wel toegestaan om ter promotie van de VCN-ASP publiekelijk melding te doen van het deelnemen aan de VCN-ASP door Tussenpersoon.

Artikel 11 Beëindiging en gevolgen van beëindiging
11.1 De overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening door beide partijen en geldt voor vijf (5) jaar. De overeenkomst wordt steeds verlengd met opvolgende periodes van steeds één (1) jaar , tenzij één der partijen de overeenkomst opzegt door middel van een daartoe gericht schrijven ten minste zes maanden voor het einde van de lopende periode.
11.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat tussenpersoon niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door VCN naar behoren geleverde prestaties, tenzij VCN terzake van die prestatie in verzuim is.
11.3 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat zij hierdoor schadeplichtig worden jegens de wederpartij, indien aan die partij voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van die partij is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van die partij of indien de onderneming van die partij wordt geliquideerd of beëindigd.
11.4 Onverminderd hetgeen bepaald in artikelen 11.2 en 11.3, is VCN gerechtigd de overeenkomst direct buitengerechtelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, zulks naar keuze van VCN, zonder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens tussenpersoon, indien tussenpersoon in strijd handelt met artikel 3.3.
11.5 Indien tussenpersoon op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die VCN vóór en/of na de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
11.6 Na beëindiging van de overeenkomst voor welke reden dan ook, vervalt de licentie die VCN op grond van artikel 2.1 aan tussenpersoon heeft verleend voor gebruik van de VCN-ASP en zal VCN aan tussenpersoon niet langer toegang tot de VCN-ASP verlenen.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niettoerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van VCN, storingen in verbinding met het internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden. Voor wat betreft de verplichtingen tot het voldoen van de overeengekomen vergoedingen, kan nimmer een beroep op overmacht worden gedaan.
12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om door overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een daartoe gericht schrijven. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst naar behoren is gepresteerd, wordt naar rato afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13 Varia
13.1 De overeenkomst vervangt alle eerdere afspraken tussen partijen terzake van het onderwerp, ongeacht de wijze en vorm van totstandkoming.
13.2 De overeenkomst geeft alle terzake van het onderwerp gemaakte afspraken juist en volledig weer.
13.3 Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen, ondertekend door daartoe bevoegde personen.
13.4 De rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kunnen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de overeenkomst, slechts worden overgedragen na voorafgaande schriftelijke toestemming door de andere partij.
13.5 Indien en voor zover enige bepaling uit de overeenkomst nietig, ongeldig of onverbindend wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zullen in zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling, die de aard en strekking van de oude bepaling zo dicht mogelijk zal benaderen, zonder zelf nietig, ongeldig of onverbindend te zijn.
13.6 Alle mededelingen tussen Partijen dienen te geschieden aan de in de Overeenkomst opgenomen adressen en onderstaande contactpersonen. Eventuele wijzigingen hierin worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de andere partij. Alle mededelingen dienen schriftelijk, waaronder begrepen per e- mail, te geschieden. Op rechtsgevolg gerichte mededelingen dienen per schrijven met handtekening retour te worden verzonden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en jurisdictie
14.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
14.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangend met de overeenkomst, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Fraudebeleid

Fraudebeleid
 

Fraudebeleid

Fraudebeleid

Daar waar in onderstaande tekst wordt gesproken over VCN, wij, ons , geldt dit ook voor de Verzekeraar, Risicodrager, Geldverstrekker etc.

Bij VCN gaan wij uit van vertrouwen in onze klanten. Echter blijkt uit onderzoeken en de praktijk, dat een klein aantal klanten misbruik maken van dit vertrouwen en fraude plegen. Hierom doet VCN actief aan fraudebestrijding.

Wat verstaan wij onder fraude?
Onder fraude verstaan wij het doelbewust (opzettelijk) benadelen van VCN, waardoor u of een ander er financieel beter van wordt. De fraudeur geeft een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen afsluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft.

Voorbeelden van fraude zijn:

 • Geen juiste informatie geven
 • Verzwijgen van (medische) gegevens bij het afsluiten van een inkomens- en/of levensverzekering
 • Nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen
 • Meer claimen dan de werkelijke schade
 • Een afgewezen schade nog een keer claimen, al dan niet met een ander verhaal
 • Een schade in scene zetten
 • Een letselschade voorwenden of overdrijven
 • Bewust informatie achterhouden, bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere royementen bij andere verzekeraars of banken

 

Wat doen wij tegen fraude?
Indien er sprake is van fraude, nemen wij maatregelen zoals :

 • De schade niet vergoeden
 • De gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen
 • Alle lopende schadeverzekeringen en eventuele andere contracten opzeggen
 • In de toekomst geen (verzekerings-)contracten met desbetreffende persoon aangaan
 • Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in ons interne incidentenregister
 • Melden van deze persoonsgegevens aan de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem)
 • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars
 • Aangifte bij de politie
 • Etc.

De fraudeur wordt schriftelijk in kennis gesteld van onze beslissing en de genomen maatregelen. Hierin staat in ieder geval wat deze fraude betekent voor de relatie met ons (eventueel royement) en of er een registratie/signalering plaats gaat vinden. Uiterlijk 30 dagen na afronding van ons onderzoek wordt de fraudeur schriftelijk bericht. Ook leggen wij de gegevens vast in ons incidenten- register.

Voorkom misverstanden
Is u bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk, weet u niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Zo voorkomen we samen misverstanden.

 

Terugvorderen kosten
Naast de externe onderzoekskosten geldt voor de interne onderzoekskosten een standaard schadevergoeding van € 532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Ook de overige kosten en eventueel ten onrechte gedane schade- uitkering, kan door SODA worden teruggevorderd namens ons. Meer informatie kunt u vinden op www.so-da.nl.

 

Aangifte bij de politie
In voorkomende gevallen kunnen wij besluiten aangifte te doen bij politie/justitie. Welke maatregelen wij precies nemen, hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval. Om dit te bepalen, houden wij ons aan het Protocol van het Verbond van Verzekeraars. In het Protocol staat dat onder andere rekening gehouden moet worden met vragen als:

 • Hoe groot is de inbreuk op het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen
 • Is er sprake van georganiseerde fraude; zijn er meer fraudeurs in het spel
 • Is iemand slachtoffer geworden van de fraude
 • Juiste en volledige informatie

 

Fraude melden
Als u het vermoeden heeft dat een verzekerde of andere relatie van ons fraudeert, kunt u dat aan ons melden. U kunt per mail contact met ons opnemen via e-mailadres integriteit@vcn.nl. Wilt u in uw e-mail de volgende informatie vermelden:

 • Naam, adres en eventueel geboortedatum van betrokken perso(o)n(en)
 • Waar de fraude betrekking op heeft
 • Hoe u aan de informatie gekomen bent
 • Uw contactgegevens indien u bereid bent aanvullende informatie aan ons te verstrekken

 

Wij zullen zorgvuldig met de informatie omgaan.

Indien u liever anoniem een melding doet, kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

Sluit venster
Bestaande relatie
Geef de achternaam en/ of het relatienummer en/ of de postcode van de bestaande relatie

Voorbeeld: "pouwels 5611DL"